Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Từ bi và độ lượng không phải là dấu hiệu của yếu đuối mà nó là biểu hiện của sức mạnh nội tâm.            Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười.

Giai thoại nhà thiền

 • Chỗ ở của mình
  Chỗ ở của mình

  Thiền sư Triệu Châu một đời sống lang thang rày đây mai đó, yên theo phận mình, tùy duyên vui vẻ sinh hoạt với mọi người, nơi nào cũng là nhà. Một đời làm tăng hành cước, đến tám mươi tuổi mà vẫn còn hành cước.

  >>> Xem thêm
 • Tiếng rống sư tử trên tảng đá
  Tiếng rống sư tử trên tảng đá

  Thiền sư Hy Thiên Thạch Đầu lúc mới đến Nam Nhạc, ngày hôm sau thưa với thiền sư Hoài Nhượng :

  >>> Xem thêm
 • Không có miệng để thuyết pháp
  Không có miệng để thuyết pháp

  Có một học tăng tên Đạo Niệm, xuất gia được mấy mươi năm, đến các nơi tham học mà chưa được khai ngộ.

  >>> Xem thêm
 • Không có đạo tâm
  Không có đạo tâm

  Văn Đạo là một vị tăng hành cước, từ lâu ngưỡng mộ đạo phong của thiền sư Huệ Huân, cho nên trèo non lội suối hàng ngàn dặm đến trước hang động chỗ ở của thiền sư, thưa:

  >>> Xem thêm
 • Đến hỏi ông ấy
  Đến hỏi ông ấy

  Môn hạ của thiền sư Kính Sơn có năm trăm vị học tăng, nhưng chơn chánh dụng tâm học đạo không được mấy người.

  >>> Xem thêm
 • Thâm giao phương ngoại
  Thâm giao phương ngoại

  Thiền sư Duy Chánh ở núi Chung Nam, trì luật rất tinh nghiêm, đã độ được Thái thú Lý Cao quy y Phật pháp và cũng từng vào triều giải thích chuyện con sò Quán Âm cho Đường Văn Tông. Nhưng cuộc sống đạm bạc, không thích nhận quà cáp của người, các đại thần trong triều thường đua nhau cúng dường, sư đều từ chối cả.

  >>> Xem thêm
 • Tâm lìa tướng ngôn ngữ
  Tâm lìa tướng ngôn ngữ

  Ban đầu thiền sư Bảo Thông tham vấn thiền sư Hy Thiên Thạch Đầu. Thạch Đầu hỏi :

  >>> Xem thêm
 • Nghe và không nghe
  Nghe và không nghe

  Thiền sư Thanh Lâm Sư Kiền ban đầu tham vấn thiền sư Động Sơn. Động Sơn hỏi :

  >>> Xem thêm