Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Từ bi và độ lượng không phải là dấu hiệu của yếu đuối mà nó là biểu hiện của sức mạnh nội tâm.            Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười.

Lược Ý Danh Xưng A La Hán Trong Phật Giáo

20/12/2018 05:36
Danh xưng La Hán gọi đủ là A La Hán, một trong bốn quả vị của Thanh Văn và cũng là một trong 10 đức hiệu của Phật. Trong cổ ngữ của văn hóa và kinh điển Phật Giáo còn những danh từ xưng La Hán như A Lô Hán, A La Ha, A Lê Ha, Ác La Hạc Đế.

Đại ý của danh từ A La Hán là Thích ứng, Ứng cúng, Ứng chân, Sát tặc, Bất sanh, Vô sanh, Vô học, Chân nhân, những danh từ này hàm ý cho nghĩa đoạn tận kiến giải trong tam giới, suy nghĩ và cảm thông, chứng đắc được sự cùng tận của trí huệ, là vị Thánh đầy đủ phước đức nhân duyên thọ sự cúng dường của nhân thiên.

Đại Thừa Nghĩa Chương quyển 21 giải thích rằng: "ứng thân hóa độ hết thảy chúng sanh, đoạn tận hết thảy lậu hoặc, nên gọi là A La Hán".

A La Hán theo Thiện Kiến Luật Tỳ Bà Sa quyển 4 chép : "Có thể đi ngoài sự vận hành của bánh xe Tam giới, xa lìa hết thảy các ác nghiệp, không còn tàng chứa... nên gọi là A La Hán.".

Quả vị A La Hán là quả vị dung thông nhị thừa của Nam truyền và Bắc Truyền Phật Giáo, quả vị A La Hán là quả vị chứng đắc cao nhất của Tiểu Thừa,  trong Đại Thừa quả vị A La Hán được coi là quả vị của Thanh Văn, nhưng căn cứ theo 10 đức hiệu của Phật, của Đại Thừa kinh điển, thì danh từ "Ứng cúng" trong thập hiệu là một trong những danh từ thuộc hàm ý của quả vị A La Hán, cho nên có thể nói quả vị A La Hán vẫn là quả vị tối thượng trong Đại Thừa Phật Giáo.

Theo Thành Duy Thức Luận quyển thứ 3 giải thích về quả vị A La Hán chép: "Chứng được quả vị A La Hán là thông nhiếp quả vị vô học của Tam thừa được, vì vậy A La Hán là tên gọi khác của quả vị Phật, cũng là danh hiệu Như Lai một trong mười hiệu vậy.".

Theo Câu Xá Luận quyển 24 chép: "A La Hán là một trong bốn quả vị của Thanh Văn còn gọi là Tứ quả Sa Môn, A La Hán là quả vị cao nhất được phân làm hai loại:

Thứ 1. Hướng A La Hán: chỉ cho những vị đang tu hành theo hạnh La Hán để đạt đến quả vị A La Hán.

Thứ 2. Quả A La Hán: chỉ cho đoạn tận hết thảy tất cả phiền não, chứng đắc hết thảy trí tuệ, là vị Thánh thọ sự cúng dường của thế gian cho nên xưng là Vô học, Vô học quả, Vô học vị. Nếu như hoàn thành chánh kiến vô học cho đến chánh định vô học trong Bát chánh đạo và vô học giải thoát, vô học chánh trí trong mười loại Pháp vô lậu, thì được gọi là Vô Học

Danh từ A La Hán được các bộ sách Đại Thừa như bộ Đại Trí Độ Luận quyển thứ 3, bộ Đại Thừa Văn Chương quyển thứ 17, bộ Phiên Thích Danh Nghĩa Tập quyển thứ 1 đều có những đoạn giải thích như: "Sát tặc, Bất sanh, Ứng cúng, A La Hán.".

Sát tặc: có nghĩa là giết giặc, giặc ở đây là cái thấy sanh phiền não, nghi hoặc của suy tư sanh phiền não, A La hán là người đã đoạn tận diệt trừ hết thảy phiền não suy tư, nên gọi Sát tặc.

Bất sanh: tức là Vô sanh. A La Hán là người đã chứng đắc Niết Bàn, không còn thọ sanh trong trong Tam giới nên gọi là Bất sanh.

Ứng cúng: A La Hán các lậu đã tận, đoạn trừ hết thảy phiền não, ứng thọ sự cúng dường của nhân thiên nên gọi là Ứng cúng. Ứng cúng tiếng Phạm là Arhan hay là Arhat, phiên âm là A La Hán dịch nghĩa là Ứng cúng hay là thọ sự tôn kính.

Trong Tạp A Tỳ Đàm, Câu Xá Luận đều nói có 6 loại A La Hán:

1. Thoái Pháp A La Hán: còn gọi là Thoái tướng A La Hán, là chỉ cho sự dễ dàng thoái tâm khi gặp các chướng duyên, đánh mất quả vị khi đang tu hành A La Hán quả.

2. Tư Pháp A La Hán: còn gọi là Tử tướng A La Hán, chỉ cho những ưu tư và sợ hãi làm thoái thất quả vị trong khi tu hành A La Hán quả.

3. Hộ pháp A La Hán: còn gọi là Tấn tướng A La Hán, chỉ cho tinh tấn nhanh chóng an trụ trong A La Hán quả.

4. An trụ pháp A La Hán: còn gọi là Trụ tướng A La Hán chỉ cho sự bất thoái cũng như bất tiến an trụ trong A La Hán quả.

5. Kham đạt pháp A La Hán: còn gọi là Tấn tướng A La Hán, chỉ cho sự nhanh chóng tinh tấn đạt đến quả vị, đạt mà không động trong A La Hán quả.

6. Bất Động Pháp A La Hán: còn gọi là Bất hoại pháp A La Hán chỉ cho sự vĩnh viễn không còn thoái chuyển những pháp đã chứng của A La Hán quả.

Trong 6 chủng loại A La Hán trên, 5 loại trước là của người độn căn thường gặp trong tu tập quả vị A La Hán, loại thứ sáu là chỉ cho quả vị tu hành giải thoát của người lợi căn thượng trí, khi không còn thoái chuyển nữa tức là đã giải thoát, mà giải thoát rồi thì có thể tùy thời nhập định, nhập định được là người đã đoạn trừ hết thảy phiền não, hết phiền não rồi thì trở thành bậc Thánh thường ứng hiện để cứu độ nhân gian, thọ nhận sự cung kính và cúng dường của trời người, đây là chân A La Hán vậy.

Dưới đây Ban Biên Tập kính giới thiệu hình ảnh Thập Bát La Hán:

 

Thích Tâm Mãn - Chùa Minh Thành

Các tin tức khác